Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OFMMEBLE.PL

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez stronę ofmmeble.pl prowadzony pod adresem [ofmmeble.pl] przez [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski ul. Jodłownicka 4, 58-262 Ostroszowice]. Zawiera również informacje w zakresie stosowania na stronie plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 • Administratorem danych osobowych jest [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski], wpisany do CDIG, NIP: [884-000-48-37], REGON: [005838179]. (zwaną dalej „Administratorem”).
 • Dane osobowe zbierane przez [Ostroszowicka Fabryka Mebli Józef Suchorzewski] za pośrednictwem Strony Internetowej, sklepu ofmmeble.pl oraz profili w social meidiach są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 • Strona, sklep internetowy [ofmmeble.pl] informuje, że dane osobowe Klientów będą̨ przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą̨ przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 • Strona, sklep internetowy [ofmmeble.pl] dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji osobowych.

2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH

 • Na stronie, sklepie internetowym [ofmmeble.pl] dane osobowe zbierane są̨ w następujących przypadkach:

1)  w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży usług i towarów związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

2)  w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię̨ i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość́, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Strony, Sklepu Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą̨ na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. a) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Do prawidłowego funkcjonowania Strony, Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 • Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 1. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 2. b)  przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
 3. c)  podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 4. d)  podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przekazane dane osobowe będą̨ przetwarzane w okresie:
  a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

5 PROFILOWANIE

 • Strona Internetowa, sklep [ofmmeble.pl] może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 • Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 • Osoba, której dane dotyczą̨, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

 1. a)  Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. b)  Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. c)  Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. d)  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO
 5. e) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Strona, Sklep Internetowy ofmmeble.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 6. f)  Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO
 7. g)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 8. h)  Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 9. i)  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7 PLIKI COOKIES

 • Strona, Sklep Internetowy ofmmeble.pl używa plików Cookies. Są̨ to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się̨ ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się̨ użytkownik. Parametry pozwalają̨ na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają̨ więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do: 
 1. a)  dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. b)  rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. c)  zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
 4. d)  dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 5. e)  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 6. f)  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 1. a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. b)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. c)  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 1. a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b)  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą̨ zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
 1. a)  Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google- ads/answer/2407785;
 2. b)  Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 3. c) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator Strony, Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się̨ do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie i sklepie internetowym w celu poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować́ na adres [biuro@ofmmeble.pl].
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od [22.10.2021r.].